Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Kde voda nestačí...

Podívejme se ke dvěma pramenům, kde léčivá schopnost vody selhává. Přestože jsou naplněny všechny podmínky čistoty a složení vody, léčivá schopnost se dostavuje pouze v případě správného ovlivnění vody jakýmsi informačním programem. Jednoduše řečeno, někdo či něco musí dát vodě instrukce, k čemu má sloužit.

Voda tvoří základní složku života, to je jasné. Vnímáme i takové rozdíly mezi různými vodami, které nejsou měřitelné přístroji. Práce vědců jako je Masaru Emoto se snaží prokázat schopnost vody nést informace, ale je nutno poctivě přiznat, že informační přenos i možnost „programování" vody se jen těžko a nepřímo prokazuje. Exaktní věda tuto teorii zatím nepotvrzuje, ani nemáme žádnou přímou "čtečku" těchto informací. Jen to tušíme, sníme o tom, a občas pozorujeme projevy. Ty jsou však složitě propojené i s přímým působením chemie a čistoty vody. Informační obsah ve vodě naznačují tzv. klastry, což jsou jakési okem neviditelné obrovské skupiny, které jednotlivé molekuly H2O v kapalině vytváří. Tyto struktury jsou proměnlivé a mnohotvárné, pohybem kapaliny se dají snadno rozbít, ale v klidné kapalině se tvoří vždy znovu a znovu. Zdají se být náhodné, ale mnoho pokusů s krystalizací a ovlivňováním vody myšlenkami ukazuje, že náhodnými nejsou.

Zdá se, že i přírodní prameny vody vždy nesou určité základní programy. Čím hlubší je zdroj vody, a čím delší dobu strávila voda v prostředí zemského nitra, tím víc je vyvěrající voda zbavena předchozího znečištění, a to nejen toho reálného chemického, ale i toho informačního. Zbavit vodu programů je možné například i destilací, tedy odpařením a novou kondenzací. Z tohoto pohledu je dešťová voda informačně velmi čistá (což ovšem neplatí o její chemické čistotě). Dešťovka je informačně "hladová" voda, která snadno a rychle přijímá informace z okolí a vždy bude velmi záležet na tom, kdo, co, a jak programování udělá. Díky informacím jsou vodní toky "informačními vodiči" geomantických celků a informace jsou také důvodem, proč čisté horské bystřiny mají tak diametrálně odlišnou energii od svých znečištěných dolních toků. Nutno dodat, že „programování" vody ve valné většině případů není vědomá činnost nějaké bytosti, děje se tak velmi často automaticky kontaktem (inprintem) či průchodem energetickým polem.

Podzemní voda pramenů je už trochu jiná než déšť. Jak vznikají prameny? Dešťová voda se vsakuje ve spádovém území, kde může (ale také nemusí) přijímat další chemické i organické příměsi, ale i případné programy využití. Prosakování a mechanická filtrace v zemi, kontakt s horninami i minerály, doba zdržení pod zemí, ale i tma a tepelné procesy, stínění před kosmickým zářením, chemické reakce - to vše ovlivňuje nejen chemickou čistotu a složení vody, ale také mění její informační obsah. A tyto přírodní podmínky pochopitelně ovlivňují kvalitu pramene. Některé prameny mají i vodu prosakující z povrchových toků a jsou poničené a kontaminované znečištěním. Mají příliš mělký a rychlý oběh, na povrch se tak dostává voda, které není dostatečně kvalitně vyčištěná a smazaná. Na chemických rozborech to vidět není, ale voda si přesto „pamatuje" své minulé použití i znečištění. Homeopatické vlastnosti kapalin se bohužel projevují jak pozitivně, tak negativně. Jako špatně smazané cédéčko má taková voda sníženou kvalitu, je plná šumů. Naproti tomu v čistých pramenech je voda díky dostatečnému průchodu zemí "naprogramovaná" zemskými energiemi - jakousi „vůlí a cílem Země". Ať už zdroj této informace přiřazujeme inteligentní bytosti sídlící v planetě Zemi nebo přirozeným procesům v hmotě hornin, faktem je, že prameny tyto informace vynáší na povrch.

Na opačné straně škály všech možných pramenů jsou minerální prameny, které mají jen omezené možnosti programového ovlivnění. Voda sice strávila v podzemí desítky či dokonce stovky a tisíce let, a je tedy dokonale čistá, ale její poslání je jiné. Chemické příměsi silně ovlivňují její strukturu a nenechávají příliš prostoru pro jiný informační obsah. Taková voda je primárně určena pro přímé chemické působení na tělesné pochody a nese velmi silné programy v úrovni léčení konkrétními prvky.   

Pramen knížete Rostislava

Ponechme teď stranou chemické složení vody a zaměřme se na "program". Až na nemnohé výjimky, dostává valná většina pramenů od Země jen rámcové naprogramování. Tyhle základní programy jsou jakýmsi "operačním systémem" Země a jsou v naprosté většině postaveny na principu podpory a tvorby životního prostředí, harmonie čistoty, regenerace, životní síly a zdraví. Tento program je pochopitelně určen všem životním formám, které vodu konzumují. Vnímáme ho jako jakousi nevědomou vůli vody nám pomáhat. Další úkoly a programy dodávají vodě živé bytosti. To nejsou zdaleka jen lidé, ale celá živá příroda v okolí i podzemí pramene, ale také nehmotné duchovní bytosti. Lidé do tohoto procesu ovšem také významně vstupují. Typickým příkladem lidského programování vody je hydroterapie prostou studenou vodou, naopak programování duchovními bytostmi stojí za účinky některých zázračných studánek. 

Ale dost už teorií, podívejme se na zajímavé příklady. Pramen knížete Rostislava najdeme kousek od Mladkova, na přítoku Tiché Orlice. Pokud půjdete polní a později lesní cestou od mladkovského nádraží po červené značce, určitě pramen neminete. Pojmenování pramene po velkomoravském knížeti je novodobé, pověst o žíznivém Rostislavovi údajně pochází od paní Dolečkové z Mladkova. Nicméně jméno pramene se ujalo a dnes už ho naleznete i v turistických příručkách. Silný zdroj vody vytéká z upraveného prameníku přímo u lesní cesty, ovšem samotný pramen vody je výš v lese. Prameny jsou vlastně dva, těsně vedle sebe, pojmenované Šalamoun a Karolína. Vyplatí se k nim od cesty vystoupat, voda je totiž radioaktivní. Úroveň radiace dosahuje k 1500 Bq/l, ale jak už víme, radonovou vodu je nutno pít přímo u zdroje, protože i během krátké cesty potůčkem k dolejšímu prameni radon z vody částečně unikne. Kolem místa prameniště můžeme pozorovat úpravy terénu, které pochází z 30. let minulého století, kdy se zde plánovala výstavba lázní. Nicméně záměr se kromě zemních prací nikdy neuskutečnil. Jako skoro všude v pohraničí i tady silně zafungovala válka a poválečný odsun Němců. Tradice i plány byly přerušeny, a prameny zůstaly nevyužité a téměř zapomenuté. 

Léčivá jen z poloviny

Radon je tedy dominantní léčivou složkou tohoto pramene. Přestože se ho mnozí děsí, je radon cenným pomocníkem. Voda s radonem je unikátním darem matky Země, dostává bazální energie země i hlavní účinnou složku. Radon je velmi širokospektrální hormetickou látkou. Podporuje změny, rekonvalescenci, zrychluje léčivé procesy. Působí na klouby, kosti i na vědomí a myšlení. Ale kromě radonu voda Rostislavova pramene není nasycená minerály a i rozpuštěný plynný radon jí celkem snadno opouští. Nechává své místo mezi molekulami vody volné pro nové naplnění. I to svědčí o tom, že tahle voda je připravena nám pomáhat nejen radonem, ale i informací. Ta ale vodě chybí - chybí léčivý program. Člověk mrhá tímto darem a zatím nepřišel s přáními, motlitbou, ani s výzvou k duchovním bytostem libovolné víry. Nepostavil tady ani lázně, ani kostel. Nevyužívá sílu zdejšího pramene, jak by mohl a měl. Nepřinesl informace, nenaprogramoval vodu k léčivému účinku, ať už vědeckému, či zázračnému. Škoda, protože tahle voda na to čeká. Je nevyužitým, ale stále připraveným darem, čistým nosičem, který čeká na zápis kvalitního programu pomoci, léčení a lásky. Nezbývá, než aby si každý poučený návštěvník udělal tento program sám. Jde to poměrně snadno, voda je opravdu připravená přijmout naše myšlenky. Svým přístupem, emocionálním stavem, či meditací a světlými myšlenkami při nabírání vody do dlaní a pití, si můžete spustit i její nejúčinnější složky - naději, víru, a schopnost harmonizace a uskutečnění vašich přání. Takto "ošetřená" voda je skutečně velmi účinná -  přináší optimismus, víru i naději, zdraví i správné chápání světa kolem. Mění naše přání a sny ve skutečnost. Zkuste to!

Rokole

Na rozdíl od Rostislavova pramene je pramen v Rokoli daleko známější. Jde o slavné Mariánské poutní místo v Orlických horách, v údolí Olešenky, poblíž Nového Města nad Metují. Voda pramene je vynikající, ač prostá voda bez významného minerálního obsahu. Virgule v místě pramene detekuje průměrné zemské energie, pramen se nijak nevymyká z řady tisíců dalších. Dalo by se říci, že voda ani svou chemickou podstatou, ani základním programem k léčivému účinku nedosahuje. Ale pokud se začnete ptát na duchovní vlivy, dočkáte se od virgule podstatně bouřlivější reakce.

K počátkům poutního místa se vztahuje pověst o zázračném prozření slepého chlapce. Takových studánek, které pomáhají s očními potížemi, je celá řada. A všechny, co jsem navštívil, fungují na základě informačních programů, tedy psychosomaticky. A všechny jsou také spojeny s vlivem duchovních bytostí. Už samotné slovo "prozření" je nikoliv náhodou spojeno nejen se zrakem, ale i s pochopením, objevením, přijetím i osvícením. Pitím takové vody i omýváním očí může k "prozření" skutečně dojít, ať už je to prozření doslovné, tedy přímo spojené s chorobou očí, nebo obrazné, spojené s vyhodnocováním informací. Zrak je smyslem, který nám dodává valnou většinu informací o světě kolem nás, a jeho zlepšení je přímým důsledkem programového vybavení mozku. Dá se tedy říci, že voda zlepšuje zrak, ale současně také zlepšuje schopnost pochopit a vyhodnotit to, co kolem sebe vidíme. Prohlubuje a rozšiřuje náš pohled na takzvanou "realitu". Zvětšuje rozlišovací schopnost. To jsou mimořádně cenné vlastnosti a dary, související s pokrokem a vývojem jednotlivce a lidstva. A proto všechny "oční" studánky jsou mimořádně cenné a měli bychom je bedlivě chránit před zničením. I v případě, že máte zrak jako rys, dávají vám takové studánky cennou možnost prozření a poskytují také vzácné "nápovědy" co a jak dál.

U pramene v Rokoli stojí kaple panny Marie - královny a kostel věnovaný téže světici. Historie i duchovní správa Rokole je spjata zejména s tzv. schönstattským hnutím, jehož duchovním centrem v Čechách se toto místo stalo v roce 1939. Schönstattské sestry se o místo starají dodnes. Od roku 1997 stojí na svahu nad pramenem také 143. kopie schönstattské kaple, a také provinční dům i s nocležnou pro poutníky. Nechybí ani křížová cesta a obrazy sedmi bolestí panny Marie. A tak se zdá, že propojení na křesťanskou duchovnost je kompletní a zdánlivě nerozpojitelné. Úmluva lásky, kterou uzavřeli kněží mariánského kultu schönstattského hnutí s pannou Marií ("Nic bez tebe - nic bez nás."), zní dost ultimativně, ale základním energiím "víry, naděje a lásky" nelze vytknout nic. Aniž bych se pouštěl do teologických debat a detailů ekumenického přesahu nad jednotlivostmi věr, dodám, že duchovní bytost, která vnáší podpůrný program do zdejší vody, je skutečně v jedné ze svých podob známá jako panna Marie. Ale protože rokolský pramen je jako každá voda určen všem potřebným, je i jeho "zázračná" pomoc dostupná všem, ať už jsou jakékoliv víry.

Jiří Škaloud

Regena 09-14
Rostislavův pramen
Rostislavův pramen
Rostislavův pramen
Rostislavův pramen
Rostislavův pramen
Rokole
Rokole
Rokole
Rokole
Rokole
Rokole
Rokole
Rokole
Naděje víra láska?
Schonstattská kaple
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart