Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Velký zdroj lásky Země

Ať jsi, kdo jsi, všichni se scházíme u velkého zřídla a hledáme sílu a zdraví. Kolem napajedel se spojujeme v rovnosti potřeb a uzavíráme dočasná příměří. Vlk pije vedle laně. Tohle tvrzení by bylo teatrální, nabubřelé a omšelé, kdyby nebylo pravdivé a úměrné velikosti místa. Vítejte v Karlových Varech.

Zařízlé údolí Teplé je v oblasti Karlových Var při ústí do Ohře orientováno přibližně severozápadním směrem. Je úzké a hluboké a mělo by být spíš studeným místem s vlhkou atmosférou zklidňujících až umrtvujících zemských energií pod převahou živlu vody. Ale příroda tomu chtěla jinak. Esovitý tvar posledních zákrutů řeky Teplé připomíná hada, který se chřtánem otevírá do údolí Ohře a vybízí odvážné k tomu, aby se nechali spolknout do ohnivé moci dračích sil matky Země. Řeka Teplá získala své jméno oprávněně. V dávných dobách, kdy ještě lázně neexistovaly a všechna voda vývěrů volně odtékala, musela být opravdu řeka Teplá o poznání teplejší než Ohře. Údolí je skutečně plné zemského ohně, pochopitelně hlavně díky silným výronům horkých pramenů a to především toho nejdůležitějšího z nich - Vřídla. Vřídlo je coby přírodní gejzír skutečně unikátní v rámci celé kontinentální Evropy. Dnes tryská až do výše 14 metrů, průtok všech vrtů Vřídla se odhaduje na neuvěřitelných 2000 litrů za minutu a teplota vody dosahuje k 80° Celsia. Kdybychom nebyli zvyklí na všelijaké umělé fontány a vodotrysky, stáli bychom stejně jako naši předci v němém úžasu před divadlem přírodního gejzíru a páry, ohromeni a ochromeni pohledem na vodu, stříkající z rozpraskaného žlutooranžového masivu desky vřídelního kamene. Než tady člověk postavil budovy a kolonády lázní, byl pohled na přírodní scenerii dozajista ještě úchvatnější než dnes, kdy Vřídlo je svázáno do jediného vodotrysku. Údolí Teplé muselo být přehrazeno mocnou vrstvou vřídelní desky, po které stékala řeka, a z které v prasklinách a otvorech stříkala vroucí voda a hnal se syčící plyn. V zimě muselo být údolí plné mlhy z horké páry. Dnes je situace poněkud usedlejší, a to záměrně. Místo syrové přírodní energie nalezneme její mnohem kultivovanější podobu - načechrané secesní i klasicistní stavby kolonád, barevná průčelí hotelů plná ozdob, pěší zóny na velmi umělých a učesaných nábřežích řeky, parky a procházkové okruhy. Pamětní místa, pomníky a příběhy slavných, suvenýry. Všechny lázně mají zákonitou logiku působení a tak i v Karlových Varech je genius loci veskrze lázeňský. Přece jen, lázeňská atmosféra má hlavně uklidňovat, uzdravovat a konejšit, ale burcující energie tryskající vody a syčící prameny budí spíš neklid, obavy a strach. A tak je lidé umravnili na únosnou mez. Nebo snad až za ní? Je poctivé říct, že voda dnešního Vřídla nevyvěrá přirozeně, ale pochází z jednoho ze čtyř vrtů, které rozvádí vody do jednotlivých lázeňských domů. Vodotrysk zřídla je potřeba stále udržovat a čistit, vřídelní kámen se na všem usazuje překvapivě rychle. Dva tisíce litrů horké vody za minutu nestačí využít ani tak velké lázně jako K. Vary, a tak část vody bez užitku uniká do řeky. Vřídelní deska je v korytě řeky překrytá betonovými panely, aby jí říční voda neerodovala a nezpůsobila tak divoký výron natlakované vody. Zkrátka - lidé se tady snaží zvládnout obrovskou sílu Země a nutno říci, že to není soulad, ale nepřetržitý souboj.   

Prameny

Pramenů je v Karlových Varech celá řada, ale jsou si ve většině případů velmi podobné. Pro pochopení energie zdejších pramenů je podstatné Vřídlo, a pak snad ještě Hadí pramen na okraji pramenné zóny. Ostatní prameny jsou variacemi na téma Vřídla. Jejich voda pochází ze stejného zdroje, jen se k povrchu dostává jinými puklinami a vrty. V chemickém složení i energii se liší jen málo, hlavní rozdíl je v teplotách a obsahu rozpuštěného oxidu uhličitého. Teplota pramenů je dána rychlostí stoupání vody na povrch. Vyšší průtok způsobuje, že se voda nestačí tolik ochladit. Obsah minerálních látek v karlovarských vodách je vysoký a pohybuje se kolem 6 gramů v litru, obsah oxidu uhličitého je díky teplotě vody nižší, než je obvyklé u vody studené. Z účinných složek jsou významné hlavně sírany (Glauberova sůl) a chloridy. Horká voda pochází z hloubek kolem 2000 metrů, kde se ohřívá na dohasínajících zbytcích magmatického krbu a sytí se oxidem uhličitým, který je taktéž dozvukem dávné vulkanické činnosti. Přísun vody k hlubinným magmatickým tělesům je značně složitý, nejde pouze o vodu říčky Teplé, která se vsakuje kdesi ve výše položeném Slavkovském Lese. Pramenné zdroje karlovarských podzemních vod jsou určitě také v povodí Ohře, což se objevilo při průvalu důlních vod v povrchových lomech kolem Sokolova. Tehdy došlo ke krátkodobému zastavení a poklesu průtoku pramenů. Voda, kterou pijeme z karlovarských pramenů, strávila v podzemí i řadu let, aby nakonec vyšla na povrch po zlomech zemských desek. Současně se v ní v podzemí rozpouští i oxid uhličitý. Voda se tím stává vlastně slabou kyselinou a rozpouští zásadité minerály z hornin, s kterými se dostane do kontaktu. Minerálku pak k povrchu tlačí právě přebytek oxidu uhličitého. Voda spolu s plynem je v podzemí i "spolupachatelem" známých zemětřesení na Chebsku a Karlovarsku. Směs termálních vod a plynů rozvolňuje horniny na výstupních zlomových plochách a způsobuje jejich nestabilitu. Zvodněné vrstvy slouží jako kluzné plochy a k pohybu zemských ker pak stačí i velmi malé napětí. Což je na druhou stranu štěstí - zemětřesení jsou tady sice častější, ale zato málo intenzivní a nepříliš nebezpečná. Geologie je podstatná i pro geomantickou logiku a vnímání karlovarské zřídelní oblasti. Říční koryto Teplé se ve své dolní části vytvořilo podél tektonické zlomové linie. Proto jsou zde i prameny hned vedle řeky. Výše proti proudu se řeka meandrem odklání od přímé čáry zlomu, který podchází výšinu hotelu Imperial, aby se znovu objevil v horní části Karlových Varů, kde také znovu najdeme i další prameny.

Velký tvůrce

Středobod a esotericky nejzajímavější místo Varů nalezneme u Vřídla a také u vedle stojícího kostela. Celá Vřídelní kolonáda i vedle stojící budovy, včetně barokního kostela sv. Máří Magdaleny, stojí na mocných nánosech vřídelního kamene. Samotná stavba kolonády vypadá poněkud jako slon ve zdobném karlovarském porcelánu okolních nazdobených secesních budov. Železobetonová prosklená moderna z dob socialistického realismu působí hřmotně jako těžká poklička na energiích Země. Pod pokličkou hučí a nadskakuje vařící se pára Vřídla, a úlevně tryská jen ve vodotrysku pod kovoskleněnou věží. Kolonáda zakryla i část toku řeky Teplé, která tím byla odsouzena stát se lepším kanálem. Jeho zajímavou krásu ocení jen vodáci při každoročních splutích Teplé. Podplutí pod kolonádou, kde syčí pára a z trubky stříká přebytečná voda Vřídla, je velmi zajímavým a unikátním zážitkem. Jen je třeba si opakovat, že nejsme pod jakousi fabrikou, ale pod přírodním Vřídlem, a že jde opravdu o sílu a dílo přírody a nikoliv o výtok z kanalizace :-).

Moderní stavba kolonády odděluje Vřídlo od zbytku Karlových Varů. Dokud kolonáda neexistovala, duchovní protiklad k prasíle Země původně tvořil kostel, ale toto propojení bylo snad záměrně přerušeno. Socialistické lázeňství stavělo jednoznačně pouze na balneologických zásadách a jakýkoliv duchovní vliv víry i náboženství neuznávalo a potlačovalo. Naštěstí je síla Vřídla natolik silná, a voda prýští ze Země v tolika místech, že tento základní princip léčivého místa nebylo možno potlačit kompletně. Stejně jako v minulých stoletích, kdy došlo několikrát k výbuchům a prasknutí vřídelní desky a divokým výronům vody v nových místech, stejně tak si i dnes nehmotné energie Vřídla nachází nové cesty a skuliny k propojení s duchovností Univerza. Láska i síla místa naštěstí nebyla nikdy porušena a stále trvá. Energie, poslání a poselství matky Země je tady víc než jasné. Dává se nám k užívání unikátní dar s obrovskou silou a mocí. Nakolik jí umíme využít, je na nás. Mikroklima (či chcete-li aura) místa v okolí Vřídla je dokonale celistvé a jednolité, jde o neproniknutelnou a neporušitelnou stále se obnovující neviditelnou vrstvu. Tady může každý čarovat a dělat si, co ho napadne. Místo je natolik robustní a stabilní, že ho nic a nikdo nemůže zničit, zastavit, změnit či zneužít ke svému cíli. Zajímavé je, že propojení na duchovnost informačního pole je velmi omezené a limitované. Lidé, kteří mají silné napojení pouze „nahoru", mohou cítit určité překvapení i zklamání ze zdánlivé slabosti Vřídla. Ovšem současně místo signalizuje excelentní vyváženost. Tenhle zdánlivý paradox rozklíčujeme snadno přes živlové energie. Voda, vzduch země a oheň. Jak to s nimi ve Vřídle vypadá? Uvědomme si, že energie živlu vzduchu přichází paradoxně v podobě oxidu uhličitého ze Země. A stejně tak živel ohně, který nepochází od Slunce, ale proudí z magmatického jádra Země. Jde tedy o velmi zvláštní živlovou harmonii postavenou jakoby na hlavu. Země v podobě minerálních látek je rozpuštěná ve vodě, a také vzduch i oheň pochází z nitra planety. To činí celé místo velmi zemským, celý pramen má energii podobnou jeskyni hluboko pod zemí, celé místo je jakoby uvnitř těla Země a současně je plné duchovnosti. Ale směr k duchovním principům a Universu je jiný. Nevzhlížejme zde k nebesům, ale dolů, k srdci matky Země, k oživujícímu principu a k inteligenci samotné planety.

Napajedlo pro všechny

Pravdu mají i ti, kteří hovoří o multikulturnosti Karlových Varů. Není to jen tím, že se tady scházívali a schází lidé z celého světa a místní obyvatelé jsou proto zvyklí na cizince a tolerantní k jejich odlišným zvykům. Jde o to, že lidé všech ras, národů i společenských stavů se sem sjíždí za týmž cílem a darem matky Země - za léčivým účinkem zdejší vody i místa. Všichni sledují primárně stejný individuální cíl uzdravení. A pod vlivem sjednocující tolerance matky Země, která nabízí svůj dar všem bez rozdílu, se stupňuje a zesiluje i tolerance a ohleduplnost lidí navzájem. A to i proto, že vody i energie je dost a dost pro všechny. Tahle hojnost uklidňuje a podporuje velkorysost a schopnost rozdělit se i u těch, kteří to nemají příliš v povaze. Globálnost a univerzálnost energií Vřídla ukazuje lidem, že i oni jsou stejní a společní. Jako jednotlivci sledujeme vždy cíl osobního prospěchu, ale nemusíme to dělat na úkor druhých, ale ve spolupráci s nimi. Individualita osobností, skupin i národů se stává jen různou barvou listí na tomtéž stromu. I tady se ukazuje známý lidský kariérní omyl - není důležité, kdo je kořenem, kmenem, květem či plodem. Všichni jsme součásti stejného stromu a plníme své nezastupitelné role. Jeden bez druhého ztrácíme smysl a možnost existence.

Jiří Škaloud

 

Regena 03 - 15
Vřídlo
Vřídlo
Vřídlo
Vřídlo
Kolonáda
Zámecký dolní pramen
Tržní pramen
Jeden z mnoha
Detail
Doteky
Kostel Máří Magdaleny
Kostel Máří Magdaleny
Pohled od kostela Máří Magdaleny
Teplá
Teplá
Vodáci pod kolonádou (při splutí Teplé)
Vodáci pod kolonádou (při splutí Teplé)
Vodáci pod kolonádou (při splutí Teplé)
Voda a Země
Hadí pramen
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart