Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mentální energie jako lék i zbraň

(doplněno druhou částí)

Vyšlo v časopise Nová Regena. Publikujeme s     laskavým svolením redakce.

 


Historie a současnost

Některé současné vědní poznatky nám umožňují ověřit a postupně objektivizovat celou řadu schopností člověka, které do nedávna byly zlehčovány, popírány a zesměšňovány, jak se často děje některými skeptickými vědci i dnes. Tyto schopnosti mají jediného společného jmenovatele - mentální energii. Pojem mentální energie však nevyhovuje jako předmět zkoumání dnešní exaktní vědě. Akademická psychologie a psychiatrie dosud používá model psychiky, který se omezuje pouze na oblast biologie, vývojové psychologie a Freudova individuálního nevědomí. Zcela však přitom opomíjí duchovní rozměr lidské bytosti.

Abychom lépe porozuměli všem jevům probíhajícím v lidské psychice včetně oblasti tzv. paranormálních jevů, transcendentna a esoteriky, je třeba vytvořit novou koncepci psychiky, z čehož vzniká snaha o zavedení nových pojmů jako např. nadvědomí, Jungovo kolektivní nevědomí, holotropní vědomí prof. Stanislava Grofa, Kahudova mentionová teorie a některé další.

Na základě výsledků psychotronických experimentů v oblasti tzv. distančních interakcí, neboli vzájemného energetického působení na vzdálenost  mezi člověkem a jeho vnějším prostředím tj. okolní živou a neživou přírodou, dospíváme k jednoznačnému závěru o vzájemném propojení hmoty a vědomí, energie a informace systémem zpětných vazeb neboli energeticko - informační  výměně probíhající na všech úrovních makro i mikrokosmu, což odpovídá pojmům jako prostorové informační pole /noosféra/, jógová  kronika Akásha, morfická rezonanční pole anglického biochemika Ruperta Sheldraka, nebo protonace českého badatele  Břetislava Kafky.

Lidský organismus zřejmě dokáže generovat a modulovat celou řadu známých energetických forem z našeho vnějšího prostředí včetně ultrakrátkých frekvencí elektromagnetického vlnění /jedná se o milimetrové a submilimetrové vlnové rozsahy s intenzitou řádově v oblasti gigahertzů/ a dále také i ultrazvukové vlny. Geniální fyzik Nikola Tesla zkoumal možnosti dálkového bezdrátového přenosu atmosférické elektřiny, tedy volné energie a podle některých tvrzení vlastnil dokonce touto volnou energií poháněný automobil.

Jógová tradice používá pojem mužské a ženské kosmické energie prány a čínská taoistická filozofie hovoří o energii čchi /ki/ zahrnující mužský a ženský princip jang a jin. Energetickým faktorem působícím v živém organismu je podle různých výzkumů zvláště ruských badatelů biologická plazma. Jde o soubor volných částic /nevazebných elektronů a protonů/ a různých záření a kmitů. Bioplazma tvoří energetickou síť, která je ve vzájemných vztazích s vnitřními procesy organismu a vnějšími podmínka-mi jeho prostředí. Zprostředkovává odraz biochemických a elektrických pochodů a zároveň nese informaci o celém organismu. Tvar, barva a intenzita vyzařování biologické plazmy je závislá na našem psychosomatickém stavu.

Z hlediska esoterických nauk je biopole člověka tvořeno řadou jemnohmotných struktur v podobě vejčitého vnějšího obalu - aury. Čtyři základní z těchto struktur se nazývají tělo éterické, astrální, mentální a kauzální. Ve fyzickém těle se dále nachází 7 energetických center známých jako čakry, odpovídajících neurovegetativním plexům. Z čaker je vnitřní energie čchi rozváděna po těle 12 energetickými drahami /10 párových a 2 nepárové/ - meridiány čínské akupunktury propojenými s vnitřními orgány, na nichž leží 360 energeticky aktivních bodů /tingy/ využívaných k léčení a také v bojových uměních.

Vzhledem ke zvolenému tématu se mentální energie nejvýrazněji projevuje a působí v těchto následujících oblastech:

-        Lidové léčitelství

-        Bojová umění

-        Magické praktiky

-        Sugesce a hypnóza

-        Paranormální jevy

-        Změněné stavy vědomí spojené se zkušeností na prahu smrti

Lidové léčitelství

Historie (distančního) působení jednoho člověka na druhého s cílem zlepšit zdravotní stav postiženého  je velmi stará. O této schopnosti se dočítáme v mnoha nejstarších literárních památkách z celého světa.

Ve středověku se např. vyvinulo učení  o tzv. vitálním, či animálním magnetismu. Tehdy se domnívali, že určitou sílu /energii/ lze přenést z jednoho člověka na druhého, tak jako vlastnosti magnetovce na železo. O vhodnosti aplikace vitálního magnetismu při léčení psal /1493 - 1541/ německý lékař Paracelsus - „Největší dar pro lékaře je ten, jestliže sám svou silou může léčit." /neměl na mysli jen použití sugesce/. Známé je působení  vídeňského lékaře F.A. Mesmera /1734 - 1815/, který pomocí tahů rukou uváděl nejen do hypnózy, ale snažil se také léčit. Byl za to učenými společnostmi  střídavě zatracován a chválen. O metodu magnetizování se také zajímal /což je málo známé/ i J.A.Purkyně /7. Díl spisů O animálném magnetismu  v poměru svém k spaní. Přímo hovořil o vzájemném organickém a psychickém působení - /dnes se hovoří o energeticko - informační výměně/.

Bioterapie - je schopnost  cílené energetické a psychické interakce jednoho organismu - bioterapeut s druhým organismem /pacient/ za účelem zlepšení jeho psychosomatického stavu. Používají se různé termíny: léčitelství, psychická léčba, magnetizování, pranoterapie atd.

Bioplazma se v organismu projevuje jako volná neurální energie proudící akupunkturními dráhami. Její přebytky se ukládají v neurovegetativních plexech /čakrách/, jež jsou vzájemně funkčně propojeny. V mozku, který je autonomním řídícím a integračním centrem  všech vitálních procesů v těle se neurální energie dále transformuje na energii mentální. Pojem vitality můžeme tedy chápat  jako efektivitu neuropsychických procesů, jež je podmíněna odpovídající kapacitou mentální energie. Optimální docílenou rovnováhu  mezi funkcí orgánových systémů a psychiky chápeme pod pojmem zdraví.

 Před začátkem léčebného zásahu je vhodné umýt si ruce teplou vodou a mýdlem  a po jejich osušení  třením dlaní a prstů o sebe se vzájemným  promnutím zvýšit intenzitu vnějšího vyzařování bioplazmy. Bioterapeut  pak zpravidla provádí svou vlastní biodiagnostiku pacienta. Během ní by měl vycházet z lékařské  diagnózy a alespoň základních anatomických znalostí lidského těla. Tato forma biodiagnostiky úzce souvisí s jeho schopností  rozpoznat změny vnější struktury, intenzity a zabarvení aury pacienta vyzařující z povrchu těla a vnitřních orgánů.

Při   k o n t a k t n í  diagnostice přikládá sanátor k tělu pacienta své ruce na vzdálenost od 3 - 5 cm až do 1 m a to podle své citlivosti a získaných zkušeností, přičemž obvykle jeho pravá ruka vysílá, levá přijímá bioenergii. Pacient často pociťuje  v místech působení léčitele povrchový elektrostatický náboj, vnitřní proud energie, vyzařující teplo, nebo i fyzický tlak spojený ve stoji s pocitem závrati, až ztrátou rovnováhy.

Řada bioterapeutů  detekuje změny v auře klienta také s pomocí různých ručních pomůcek a to zejména lehkého kyvadla vyrobeného z různých materiálů např. nemagetických kovů, jantaru, křišťálu, keramiky apod. na krátkém závěsu z tenkého provázku, niti, nebo kovového řetízku. Vhodným bio-indikátorem je i malá kovová virgule nejčastěji ve tvaru smyčky, držená oběma konci ve svislé poloze ruky a také pružina, spočívající v jedné nebo obou rukou operátora.

Někteří léčitelé jsou schopni získávat informace o stavu organismu klienta přímou vizualizací aury vyzařující kolem povrchu těla a z vnitřních orgánů, kdy tmavá místa ukazují na energetický deficit. Jindy např. místní rudé zabarvení bioplazmy kolem některého orgánu může signalizovat probíhající zánětlivý proces.

K určení diagnostického závěru lze rovněž použít i grafického znázornění  pomocí vlastních schémat, tabulek a grafů.

Během  d i s t a n č n í  /intuitivní/ diagnostiky nepotřebuje být bioterapeut - jasnovidec v přímém kontaktu s vyšetřovaným pacientem a k určení diagnózy mu obvykle stačí buď jen jeho fotografie, rukopis, telefonický kontakt,  předmět který nosil u sebe, nebo i představa jeho podoby vyvolaná v mysli blízké osoby z okruhu rodiny či přátel. Tento způsob diagnostiky má oproti kontaktní diagnostice značné výhody pokud jde o zachování anonymity pacienta anebo eventuálního nařčení bioterapeuta z podvodných praktik a proto je řadou bioterapeutů upřednostňován.

Postup při bioterapii

Při rovném /někdy i šroubovitém/ pohybu rukama ve vzdálenosti 2 - 3 cm od povrchu těla zdola nahoru dlaněmi vzhůru nejprve bioterapeut odebere z chorobného místa nezdravou bioplazmu /negativní energii/, kterou ihned odhazuje a většinou spaluje nad plamenem svíčky. Následují symetrické klouzavé pohyby dlaněmi otočenými k tělu pacienta shora dolů, což vede k optimálnímu rozložení energie po celém těle. Z celé řady dalších manuálních technik užívaných při této „bezkontaktní masáži" lze dále uvést pressové pohyby při nichž se ruce horizontálně střídavě přibližují a oddalují od těla,statické působení energie na určitý orgán nebo neurovegetativní centrum /čakru/.  Do této sestavy patří také pohyb jenž můžeme označit jako pumpování. Provádí se oběma rukama na přední straně těla. Ruce s lehce pokrčenými prsty směřují k tělu klienta. Při pohybu je vedeme od solárního plexu /3. čakry/ dlaněmi vzhůru k bradě a pak zase zpět dlaněmi dolů.

Po ukončení léčebné procedury je nutné odhodit a spálit zbytkovou negativní energii přejatou od pacienta a znovu si důkladně umýt ruce. Léčebné působení bioterapeutem lze provádět v kteroukoli  denní dobu a jeho délka zpravidla nepřesahuje 15 - 20 min. Pro pacienta je vhodné lehké oblečení z přírodních materiálů /len bavlna/, tkaniny ze syntetických vláken svými izolačními vlastnostmi  mohou průnik bioplazmy výrazně snížit. Bioterapie je vhodným doplňkem klasické masáže nebo léčebné tělesné výchovy a lze ji provádět souběžně s medikamentózní léčbou.

Lze uvést širokou škálu našich i světových léčitelů.  Z našich např. Josefa Prouzu, Františka Kloudu, Milana Touška, Jaroslava Erbena, Jiřího Janču, Františka Ferdu a mnoho dalších.   

Literatura :       

Zdeněk Rejdák, Karel Drbal :   Perspektivy telepatie  Eminent, Praha 1995

Jiří Janča :  Psychotronika pro každého Eminent, Praha 2001

 

Vladimír Masopust

vl.masopust@seznam.cz

                                                                                                                                                                  

 designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart