Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Dar boha Flinse

Když přejedeme přes hradbu Jizerských hor do Frýdlantského výběžku, otevře se před námi dávná lužickosrbská oblast. Nalezneme tu řadu zajímavých energetických míst spojených i s pradávnou slovanskou mytologií. A navíc - v okolí hory Smrk krajina nabízí i minerální prameny s významnou léčivou složkou radonem. 

O radonu jsme si povídali už kdysi, ale čas letí a tak mi odpusťte krátké opakování. O radioaktivitě platí známé přísloví: „dobrý sluha a zlý pán." Radioaktivita je v přírodě přítomna všude a v nízkých dávkách je stimulující a léčivá. Přirozená radioaktivita se spojuje zejména s radonem. Radon je příčinou záření i u radioaktivních pramenů, a tak se na něj podívejme blíž. Radon je plyn, který vzniká rozpadem radia a uranu v horninách v podzemí a pak puklinami vzlíná do atmosféry. Pokud mu v cestě stojí obydlí, hromadí se v místnostech. Pokud se dostane do styku s vodou, rozpouští se v ní. Při vysokých koncentracích a dlouhodobé zátěži organizmu může radon způsobit rakovinu. Ale naopak nízké koncentrace radonu a slabé dávky záření příznivě povzbuzují fyziologické procesy a regeneraci tkání. Vědci dokonce zkoumají vliv radonu na významné zvýšení duševní výkonnosti. Aktivita vody se určuje v jednotkách Becquerel na litr, a u nejkoncentrovanějších přirozených podzemních vod (Jáchymov) může dosahovat hodnot až 20 000 Bq/l. Pro dodávky pitné vody platí maximální povolená hodnota 300Bq/l, naopak pro účely lázeňství je definována jako spodní hranice pro minerální vody radioaktivita 1500Bq/l. Radon ve vodě obecně nepředstavuje velký problém - z vody se na volném povětří velice rychle uvolňuje prostým protřepáváním, či probubláváním a ohřevem. Spíš je obtížné radon ve vodě udržet. Voda z pramene obsah radonu ztrácí během krátké chvíle. Skladování a krátká přeprava vody je možná v uzavřených skleněných lahvích naplněných až po okraj. Ale určitě lepší je vydat se za léčivou radioaktivní vodou k pramenům.

Swieradów-Zdrój

Využití léčivého účinku radioaktivních vod není nic nového. Od objevu Marie Curie Sklodowské se radioaktivita využívá v lázních Jáchymov i jinde. Jedněmi z takových "radioaktivních" lázní jsou i lázně ve ¦wieradówě. Radon se do zdejších pramenů dostává po puklinách v podloží, tvořeném granity i ortorulou s přirozeným obsahem uranu a radia. Oblast zahrnuje celé Krkonoše i Jizerky a tak tady je radioaktivních pramenů celá řada. Zdejší zdroje se obsahem radonu řadí k nejsilnějším přirozeně a volně vytékajícím radioaktivním pramenům u nás i v Evropě. Polské lázně ¦wieradów nalezneme kousek za hranicí při cestě z Nového Města pod Smrkem. Lázeňský život a ruch tu tepe naplno. Tenhle jev se ale netýká jen zdejších lázní, můžete ho pozorovat kdekoliv za hranicemi s našimi sousedy. Důvod je zjevný - Poláků je hodně a hor a lázní mají málo. Není tedy divu, že polská strana všech hraničních hor je přetížená turistickým, sportovním i lázeňským provozem. Češi mají ve své relativně malé zemi na výběr nepřeberné množství pramenů, lázní i hor a mohou si tedy vybírat. I to svědčí o bohatství a štědrosti naší vlasti.

Jméno ¦wieradów vzniklo až po 2.sv. válce, a zdá se být odvozeno od jména světce svatého Swierada, který ve Slezsku působil. Ovšem jiný výklad hovoří, že jméno je složeno ze dvou polských slov - ¶wierk (smrk) a radon. A aby záhad se jménem lázní nebylo málo, historické jméno lázní je ještě jiné. Místo s prameny je doložené už od počátku 14.stol. kdy se objevuje v podobě „Fegebeutel" , od roku 1524 pak nazvané Flinsberg, případně Bad Flinsberg (Flinsova hora). U tohoto jména se zastavme. Flins (také Wlins nebo Lwinc) byl totiž jeden z bohů slovanské lužickosrbské mytologie. Jeho existence se dnes nepovažuje za plně prokázanou, první písemná zmínka o něm se objevuje až v "Kronice saské" písaře Konráda Bothego z roku 1492, kde se píše, že v roce 1116 měl kníže Lothar údajně zničit jeho svatyni. Nicméně zmínky o pohanských bozích od křesťanských kronikářů se považují za nevěrohodné. Ani Flins tedy oficiální razítko o své existenci nedostal, což ho řadí po bok například Radegasta. Flins údajně měl být bohem smrti. Podle popisu třímal v jedné ruce poutnickou hůl s věčně planoucí pochodní a v druhé ruce měl lva, který mu předníma nohama stojí na hlavě. Lev má údajně symbolizovat nejvyšší moc a schopnost vzkříšení mrtvých. Jistě zajímavé může být i to, že sám Flins vždy měl stát na kameni (či menhiru?). Postava lva je jedním z důvodů zpochybňování tohoto boha u starých slovanských usedlíků, protože kde by se vzal lev v Lužici? Na druhou stranu, lev se v Evropě vyskytoval ještě kolem počátku našeho letopočtu a na Kavkaze ještě v desátém století našeho letopočtu! Existence lva ve slovanské mytologii by tak mohla být pěkným, ač nepřímým důkazem o směru postupu slovanských kmenů při osidlování Evropy v době stěhování národů.

Podle místní lužickosrbské legendy měli slezští Slované, ustupující před německou kolonizací a christianizací, přinést do horského údolí Jizerských Hor kolem dnešního ¦wieradówa zlatý trůn boha Flinse. V této ukryté svatyni měly okamžitě vytrysknout léčivé prameny, které měly díky Flinsově síle a vůli schopnost léčit nemocné a umírající. Síla lva byla spojena se silou léčivých pramenů. Už dlouho před vznikem lázní sem putovali lidé za uzdravením. A aby toho nebylo málo, v Jizerských horách na polské straně nalezneme ještě další připomínku boha Flinse. Hora, která se dnes nazývá Izerskie Garby se dříve jmenovala Biały Flins (Bílý Flins). Jistě je zajímavé, že místo bývalo silným energetickým bodem s vazbou na horu Bukovec na české straně. Dnes je kopec Biały Flins víceméně zničen lomem na křemen.

Ale zpět k pramenům lázní ¦wieradów. Lázně nad zdejšími prameny vznikly v 18.století. Největšího rozmachu bylo dosaženo ve dvacátých letech 20. století, kdy byly odhaleny radioaktivní vlastnosti zdejších vod. Dnes je zde údajně jedenáct vrtů. Radon je přítomen nejen ve vodě, ale vzlíná i půdou. Proto i pobyt a dýchání ve zdejším klimatu je léčivé. Přítomnost ve vodě i vzduchu pozitivně ovlivňuje proměny buněk, enzymové procesy, posiluje cévy, nervovou tkáň, upravuje krevní tlak. Radonové koupele se doporučuje osobám s revmatickými onemocněními, chorobami pohybového ústrojí a dýchacího systému. Další zajímavostí zdejších lázní jsou smrkové koupele. Při nich se používají vývary ze smrkové kůry. A pochopitelně i rašelina z nedalekých zdrojů slouží k zábalům a koupelím. Dá se tedy říci, že zdejší lázně poskytují kompletní nabídku lázeňských procedur. Spojení radonového účinku s minerální vodou s obsahem oxidu uhličitého tvoří opravdu širokospektrální koktejl pro léčení prakticky čehokoliv. A tak se spíš nabízí otázka, zda taková univerzálnost není na úkor specializací, zda jeden účinek nepotlačuje či dokonce nevylučuje účinek druhý.

V centru města nalezneme lázeňský park navazující na krásnou dřevěnou secesní kolonádu. Na kolonádě se nachází i "pijalnia wody mineralnej". Vodu vám natočí do plastového kelímku za poplatek. Placení za vodu jsem kritizoval již několikrát, a tak se u placené "pijavice" ani nezastavíme. Vyjdeme-li z kolonády do parku, po chvíli nalezneme další tři volně přístupné prameny. Všechny jsou k nalezení na příčné cestě parkem pod kolonádou. Jejich provedení je novodobé, podle popisů je jeden určen pro ženy a jejich krásu, druhý pro mužnost pánů, a třetí je pojmenován právě po Flinsovi. Tento pramen mi udělal zvlášť velkou radost a napil jsem se s chutí, i když voda sotva kapala. Pramenník je ozdoben novodobou plastikou boha Flinse. A tak se posaďme alespoň na chvíli ve zdejších parcích, dýchejme zhluboka radonový vzduch a připíjejme vodou Flinsova pramene tomuto bohu na zdraví. Že nám za to bude život prodloužen, to je víc než jisté.    

Novoměstské radioaktivní prameny

Radioaktivní prameny ještě neopustíme. U Nového města pod Smrkem nalezneme ještě jednu vodní raritu. Od roku 2010 jsou zde k nalezení radioaktivní prameny, pojmenované podle archandělů. Prameny Rafael a Michael jsou nedaleko od sebe, k nalezení jsou zatím jen podle mapy. Leží poblíž silnice, která vede z Nového Města zadem do Jindřichovic. Tam, kde silnice mizí v lese, ji křižuje trasa jednoho z mnoha zdejších cyklistických okruhů. Prameny jsou nedaleko od silnice vlevo. Nejdříve narazíme na (asi nejhezčí) pramen archanděla Rafaela. Voda Rafaela je skvělá a ledová i okolí je perfektní. Pramen svým vzezřením, silou a snad i jakousi životaschopností naplňuje bezezbytku klasifikaci "léčivý". Nese základní program tělesné i duševní očisty a pochopitelně díky radonu i schopnost proměn a transformace. Považuji ho za nejlepší zdejší zdroj. Radioaktivita samozřejmě není ani cítit, ani vidět, a nemá žádnou chuť, voda není zabarvená, ani v noci "nesvítí". Je zdánlivě obyčejná, křišťálově se leskne na slunci a ševelí na dopadovém kameni. To je neobyčejně ilustrativní příklad, jak funguje zázrak studánek. Žádné viditelné efekty a zaručené projevy, jen obyčejná voda, která nám nabízí svou obrovskou sílu.

Pramen Michael se skrývá asi sto metrů vlevo v lese. Dnes už k němu vede značená cestička. Michael je momentálně nejradioaktivnějším veřejně přístupným pramenem v České republice. Podle měření z roku 2011 dosahuje jeho aktivita úctyhodných 5700 Bq/l, což je víc, než mají jáchymovské radonové koupele (kde se koncentrovaná důlní voda pro koupele ředí). Michael tedy nabízí skutečně "silnou kávu". Nicméně nebezpečí z ozáření určitě nikomu nehrozí, radioaktivní vody jsou svým působením velmi "něžné", prakticky se nedá pozřít tolik vody, aby vám to mohlo ublížit. Snad jen extrémní a dlouhodobé požívání by mohlo vést k nějakým obtížím, spojených spíš s požíváním velkého množství vody jako takové. Působení místa a vody pramene Michael je komplikovanější než u Rafaela. Energie jsou hutnější, těžší, více spojené s působením radonu na přeměny našich těl i vědomí. Pobyt zde a pití z tohoto pramene je spojeno s rozvojem našich paranormálních schopností ve všech možných směrech i s transformací duše. Tyhle projevy působení jsou spojené přímo s radioaktivitou. Ta je tím dávným startérem, který spustil dlouhý a zatím neukončený vývoj mutací a přeměn.

Třetím vodním zdrojem je Samuel. Není to ovšem pramen jako takový. Jde o vodní průsak, který zde vytvořil malé lesní rašeliniště. V něm je uměle vytvořeno jezírko, které slouží jako vana pro rašelinové koupele spojené s působením radonu. Autoři díla velmi dobře věděli, že radonová voda nepůsobí svým chemickým, ale energetickým účinkem záření, a z tohoto hlediska je koupel v takové vodě daleko účinnější než její pouhé pití. Expozice zářením během dvacetiminutové koupele je mnohonásobně vyšší, než při vypití jakéhokoliv snesitelného množství radonové vody. Alfa záření je pohlcováno tělem velmi rychle, a tedy při koupelích zasahuje hlavně pokožku a velké klouby, při pití zase vnitřní orgány. Bohužel v okolí pramene Samuel se v současnosti intenzivně těží dřevo smrků napadených kůrovcem a místo je velmi poničené lesní technikou. Navíc je "koupelna" na plném slunci na rozježděné pasece s vývraty, což průsakům vody a jejímu proudění rozhodně neprospívá. Stojatá voda v nádržce je plná řas a žabince a vykoupat se v ní odhodlá skutečně málokdo. Také se dá právem pochybovat o obsahu radonu v takto stojaté vodě. Ale pokud si jezírko vyčistíte a promícháte, můžete si dopřát velmi kvalitní (a teplou) rašelinovou lázeň. Jak doporučují autoři díla, je vhodné si vzít s sebou hrábě na čištění a míchání a také kbelík na čistou vodu pro první opláchnutí. Mohu potvrdit, že rašelinová koncentrace je skutečně veliká, a nahnědlou kůži budete mít ještě dlouho. To je pochopitelně žádoucí, účinky huminových látek z rašeliny mají pak čas dlouhodobě působit.    

Jiří  Škaloud

Regena 10 - 2016
Swieradow Zdroj
Kolonáda
Pro pány
Pro dámy
Pro všechny
Flinsův pramen
Fontána přání
Bůh Flins
Pramen Rafael
Pramen Rafael
Pramen Rafael
Pramen Michael
Pramen Michael
Samuel
Samuel
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart