Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Studánka pod dělohou

Cink cink, cinkají bledule svými bílými zvonky v závanech teplého vzduchu zespodu z údolí. Vstávat, vstávat! Je čas tání, třpytivého slunce a hlavně lásky. Suché meze se už vyzývavě podbízí k ulehnutí a naplnění toho, co dělá celé přírodní veškerenstvo. Milujte se a množte se! Krásný to čas k návštěvě jednoho zvláštního kousku Země. 

Skalákova studánka pod Maternicí

Skalákovu studánku najdeme v jižním pokračování pásu Jestřebích Hor na Broumovsku. Jen připomenu, že studánka svým jménem patří k rodu Skaláků, známých z románu Skály od Aloise Jiráska. Půjdeme-li romantickým údolím potoka Zbečníku od Hronova, povede nás modrá turistická značka od stejnojmenné vesnice Zbečník směrem k severu do kopců Jestřebích Hor. Cesta vede kolem studánky a dál pokračuje k rozcestí pod horou Maternice, odkud se už můžeme vydat k bájné hoře Turov, které se také říká východočeský Blaník. Ale my se u dnes zdržíme u studánky a Turov nám zase zbude na příště. 

Pojmenování zdejší hory je zajímavé. Slovo "maternica" totiž slovensky znamená děloha a jméno je zde skutečným "nomen omen". Opravdu nevím, proč se zdejší kopec tak jmenuje, snad proto, že zde kdysi na vrcholku bývala lesní školka, jakási "matečnice" stromů. Význam slova ve slovenštině jsem při první návštěvě neznal a nemohlo tedy ani podvědomě ovlivnit moje vnímání místa. Nicméně, jak jsem se přesvědčil, jde o neobyčejně výstižné a naplňující jméno. Pokud se totiž ptáme na zdejší energii, objevuje se tady velmi výrazně zajímavá a léčivá schopnost vody ovlivňovat "plodnost". Jak už jsem zmínil v úvodu, tahle jásavá, provokující a silně erotická síla je zde cítit všude a to nejen v jarním, k lásce vyzývajícím dni.  

Studánku můžeme jen těžko minout. Snad jen v předjaří by obří záplava neuvěřitelně velkých bledulí v okolí mohla naší pozornost zaujmout a rozptýlit natolik, že bychom si významného a zázračného pramene mohli nevšimnout. Pramen nalezneme na druhé straně potoka od cesty, ale vede k ní široký most. Pro milovníky přírody je místo kouzelným a chladivým lesním koutem, který přímo vybízí k odpočinku a spočinutí. Jen zpěv ptáků a zurčení vody oživuje dokonalé ticho lesní samoty. Nad potočním údolím se zdvihá hora Maternice a všude v okolí nalezneme pískovcové skalky, tak typické pro celé Broumovsko. Pískovcové skály ovlivňují i kvalitu zdejší vody. V puklinách průlinčitých skalních bloků se tvoří ta nejčistší možná voda, jakou lze kde nalézt. Není tedy divu, že kvalitou dosahuje zdejší pramen nejlepších parametrů pro pitné vody. I v době prudkého tání je voda vynikající a bez příchuti sněhu. To svědčí o hlubokých zdrojích kvalitně zpracované spodní vody. A i tady opět platí, že nejde jen o nežádoucí mechanické, biologické a chemické příměsi ve vodě, ale i informační program, který voda ve své struktuře nese. Znečistění vody se projevuje i v její schopnosti přenosu informací. I z těchto důvodů vnímáme, že pramenitá voda z kvalitních studánek je jiná než uměle vyčištěná pitná voda z vodovodů. Průchodem přes horninové filtry a delším pobytem v temnotě zemských hlubin na styku s horninami a minerály, dochází velmi pravděpodobně i k základnímu smazání průvodních informací. Voda jaksi "zapomene" co všechno má při své věčné cirkulaci za sebou. Objevuje se pak v prameni jako tzv. "nepočatá" voda. Toto intuitivní historické pojmenování lidé odpradávna používali pro vodu, která se ze studánek nabírala potmě ještě před východem slunce. Věřili, že taková voda je nejlepší a nejléčivější. Dnes se ukazuje, že mohli mít pravdu. Informační otisk se totiž do vody dostává všemi druhy informací, s kterými voda přijde do styku ve svém okolí - ať už jsou to viditelné informace (tedy otisk vibrací světelných vln odrážených okolím), nebo reálné i esoterické energie místa, případně bioenergie člověka a energie jeho myšlenek. Čím čistší a "hladová" je voda, tím ochotněji a rychleji tyto informace přijímá. I proto se síla silné motlitby, víry či přání a vůle může do vody nejlépe promítnout právě u zdroje - pramene.  I z těchto důvodů je tak důležité čerpat přímo u zdroje. Jak voda postupuje potokem a řekou dál, získává další a další příměsi i informace, pozitivní i negativní. I proto jsou dolní toky i soutoky řek tak diametrálně odlišné od svých začátků v horách.

Chemické znečištění je tedy ve vodě Skalákovy studánky velmi nízké. Oblíbené rčení že "voda je vhodná i pro kojence", zde platí bezezbytku a navíc dvojsmyslně, jak si ukážeme za chvíli. Podobně jako u zázračné studánky v nedalekých Malých Svatoňovicích, i v podloží hory Maternice se nachází uhelné sluje. Uhlí se tady nedaleko od studánky dokonce také těžilo až do druhé světové války. Výtok vody ze Skalákovy studánky v té době značně kolísal podle momentálního stavu čerpání důlních vod, což byl jasný důkaz spojitosti důlního díla s pramenem. Velké množství uhlí v podzemí zbylo nepochybně dodnes a uhlí je s vodou v kontaktu a tím jí dodává kvalitu a čistotu. A navíc vytěžené prostory výrazně navyšují kapacitu a zdrž vody v podzemí. Dalo by se říci, že nečinné důlní dílo dodává vodě na kvalitě. Skalákova studánka tedy nabízí velmi čistou vodu, která je řadou pověstí spojována se zázračnými uzdraveními. Ale kupodivu zde nebyla postavena ani kaple ani kostel a k prameni se oficiální pouti nekonaly. V okolí pramene najdeme jen několik křížů a svatých obrázků. Pod přístřeškem pramene uvidíme i několik kulatých kamenů, které se vztahují ke zdejší pověsti. Mají to být zkamenělé chleby lakomé selky, která kdysi odmítla dát chleba žebrákovi. Za trest jí všechny chleby zkameněly. Pověst je to úsměvná a poněkud proletářská a s pramenem naštěstí nikterak nesouvisí. I tak se ke Skalákově studánce vztahuje řada zázračných uzdravení. Kdysi byla voda používána hlavně jako lék proti choleře a moru, což se s antibakteriálními účinky uhlíku a čistou vodou dá velice snadno a reálně propojit.

Energie místa

Pojďme se teď podívat, jaká je energie pramene a celého místa dnes. Jak už jsem zmínil v úvodu, zdá se, že voda má léčivá schopnost ovlivňovat "plodnost". U toho bychom mohli zůstat. Voda je zkrátka vhodná pro páry, které nemohou a chtějí mít děti. Jistě úžasný a léčivý dar. Ale bilance toho, co taková voda umí a dělá, je mnohem širší. Co vlastně je plodnost? Samozřejmě známe definici podle lékařů i biologie. U lidí jde o schopnost počít a porodit dítě. V demografii ovšem pojem plodnosti označuje průměrný počet potomků jedné ženy, v zemědělství pak schopnost přinášet úrodu. Plodnost půdy je tedy vyjádřená jako "úrodnost" a vztahuje se k množství minerálů a prvků přítomných pro výživu rostlin. Pokud tedy vůbec přijmeme myšlenku, že nějaké místo na zemi může podporovat "plodnost", je třeba se ptát i na to, oč konkrétně jde. Pramen například může vynášet na povrch minerální látky a tak zvyšovat úrodnost (plodnost) půdy v povodí.  Rázem jsme od "tajuplné esoterní energie" u velice racionální vlastnosti vody. To je krásným příkladem toho, že energie Země jsou vždy zásadně komplexní a fungují na všech úrovních poznaného i nepoznaného. Nerozlišují, co my lidé považujeme za "reálné" a "nereálné".  Racionální projevy se spojují s těmi zatím iracionálními. A navíc jsou k dispozici pro všechny projevy života se stejnou měrou, tedy pochopitelně nejen pro člověka. Pokud by tedy voda hypoteticky obsahovala například větší množství dusičnanů či fosfátů, podporovala by velmi výrazně "plodnost" řas. Ale my lidé ve své sebestřednosti hledáme (a nalézáme) podporu hlavně pro sebe a proto zůstaňme u definice plodnosti coby schopnosti plodit děti. I tak je působení místa širší. Nejde jen o podporu početí, zvyšování sexuální žádostivosti, erekci a vitalitu spermií. Energie místa vždy působí i přes mozek a tedy informační pole. Nastavuje naše vědomí a přes něj i řízení tělesných pochodů. Proto taková místa dokážou například upravovat biologické cykly těla, a v neposlední řadě ovlivňují i psychické nastavení lidí pro přijetí role rodiče. Většinou totiž umíme zplodit nového člověka, ale tisíce dětí žalují na naši neschopnost být rodičem. Energetická místa s požehnanou energií plodnosti nám tedy upravují vidění světa, vedou nás k vyšší zodpovědnosti, přenáší nás z role adolescentů do role dospělců - rodičů. Kdo už roli rodiče prožil, ví jaká je to změna a jak rychle může probíhat. U někoho je to jev dočasný, u někoho přetrvá. Probíhá pochopitelně a viditelně hlavně u matek, ale zcela jistě se týká i mužů - otců. Jistě můžeme polemizovat, odkud taková změna povahy a chování člověka přichází, zda je to přirozený biologický hormonální proces vyvolaný evolucí a instinkty, nebo zda jde o zásah jakéhosi vedení či řízení naší duše a osobnosti.

V tomto pohledu je tedy energie plodnosti nejen schopností zplodit dítě, ale současně a především jde i o změnu stavu mysli obou rodičů. A navíc jde o energii, která jakýmsi záhadným esoterním způsobem sama tvoří prostředí pro zrození nového života. Původně samostatná energetická pole obou rodičů se totiž prolnou, aby v průniku obou polí vytvořily jakousi společnou energii a chráněný prostor pro vznik nového člověka. K tomuto společnému "prostoru" nepatří ani tak reálné statky (jako je společný domov a majetek), ale hlavně propojení duší ke společnému žití ve vzájemném energetickém a pokud možno harmonickém vztahu. Na jak dlouho se to stane a jak kvalitně, to je už jiná otázka, ale v okamžiku stvoření nového života se to zcela nutně stane vždy.

Věřte tedy nebo ne, u některých míst se senzibilně dají vystopovat jakési podmínky a okolnosti, které k takovým změnám našeho vědomí mohou přispět. Získáváme v nich jakousi esenci a touhu nejen ke zplození dětí, ale i vůli k rodičovství a založení rodiny. Energie plodnosti je pochopitelně jednou ze základních procesů obnovy živočišného druhu, a proto je velice mocná, silná a pro většinu z nás přitažlivá. Dovolte mi malý příklad, který jistě znáte. Při pěším putování narazíme na líbezný kout, který přímo vybízí ke spočinutí, lenošení, nebo i milování. Pokud třeba cestujete s partnerem a jste trochu dobrodružně naladění, podíváte se na sebe s jasnou touhou... Takové místo bývá velmi nekonfliktní, krásné, příjemné pro oba, vybízí ke spolupráci a podporuje lásku. Na takových místech docházíme k přesvědčení, že ten, nebo ta, jsou ti praví pro další společný život. Na takových místech konáme vyznání lásky, nabídky k manželství, případně se na nich opravdu fyzicky milujeme. To všechno umí také zázračná voda pod Maternicí. Zdá se vám to hodně na "obyčejnou" studánku? No budiž, možná že vám k plodnosti ani potomkům nepomůže. Ale i tak je tu krásně a to už je dostatečně velký důvod k výpravě do opomíjených Jestřebích Hor... A že jste třeba momentálně na cestě sami? Ohó, to lásce ani plodnosti vůbec nepřekáží. Třeba vás voda změní tak, že sami už dlouho nebudete. Tak pozor na ni!   

Jiří Škaloud

Regena 02 - 2017
Skalákova studánka
Tučné bledule
Moře bledulí
Skalákova studánka
Svaté obrázky
Síla místa
Síla země
Pověst o zlé selce
Zkamenělé chleby
Síla vody
Automatická kresba místa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart